Jsme 100% česká firma působící více jak 16 let na trhu, veškeré námi dodávané zboží je nové a nepoužité.

Reklamace zboží

Reklamace zboží

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • odstoupit od smlouvy.

    4) Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

    5) Pro reklamaci může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, viz níže. Reklamované zboží musí kupující zasílat přímo na adresu: AVCO, s.r.o., Praha 4, Malenická 1789/9, PSČ 14800. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

    Prodávající kupujícímu písemně nebo elektronicky potvrdí údaje o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

    6) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, případně, ve složitých případech, do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího prodávajícímu.

    Prodávající písemně nebo elektronicky informuje kupujícího o výsledku reklamace.

    7) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že:

 • vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;
 • vada vznikla v důsledku běžného opotřebení;
 • vada byla způsobena vlivem vnějších okolností;
 • u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána.

    Volbu způsobu reklamace má kupující.

    8) Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tyto reklamační podmínky nabývají účinnosti dnem 12.10. 2020

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ